Số chia của 8 là gì?

Để biết đó là ước số của 8, cũng như của bất kỳ số nguyên nào khác, người ta bắt đầu bằng cách thực hiện phân tách thừa số nguyên tố. Đó là một quá trình khá ngắn và dễ học.

Khi nói về phân rã thừa số nguyên tố, chúng ta đang đề cập đến hai định nghĩa: các yếu tố và số nguyên tố.

Các số nguyên tố là những số tự nhiên chỉ chia hết cho số 1 và chính chúng.

Việc phân tách toàn bộ một số thành các thừa số nguyên tố đề cập đến việc viết lại số đó như là một sản phẩm của các số nguyên tố, trong đó mỗi số được gọi là một thừa số.

Ví dụ: 6 có thể được viết là 2 * 3; do đó, 2 và 3 là các yếu tố chính trong phân tách.

Dải phân cách của 8

Các ước của 8 là tất cả các số nguyên mà khi chia 8 cho chúng, kết quả cũng là một số nguyên nhỏ hơn 8.

Một cách khác để định nghĩa chúng là như sau: một số nguyên "m" là ước của 8 nếu khi phép chia 8 được thực hiện giữa "m" (8 m), phần còn lại hoặc phần dư của phép chia nói trên bằng 0.

Việc phân tách một số thành các thừa số nguyên tố có được bằng cách chia số đó cho các số nguyên tố nhỏ hơn số này.

Để xác định các ước số nào của 8, đầu tiên số 8 được chia thành các thừa số nguyên tố, trong đó chúng ta nhận được 8 = 2³ = 2 * 2 * 2.

Ở trên chỉ ra rằng thừa số nguyên tố duy nhất có 8 là 2, nhưng điều này được lặp lại 3 lần.

Làm thế nào là chia được?

Bằng cách thực hiện phân tách yếu tố chính, tất cả các sản phẩm có thể được tính trong số các yếu tố chính này.

Trong trường hợp 8, ​​chúng ta chỉ có một thừa số nguyên tố là 2, nhưng nó được lặp lại 3 lần. Do đó, các ước của 8 là: 2, 2 * 2 và 2 * 2 * 2. Đó là: {2, 4, 8}.

Trong danh sách trước đó, cần thêm số 1, vì 1 luôn là ước của toàn bộ số. Do đó, danh sách các ước số từ 8 đến nay là: {1, 2, 4, 8}.

Có nhiều dải phân cách không?

Câu trả lời cho câu hỏi này là: có. Nhưng những gì ước số đang thiếu?

Như đã nói trước đây, tất cả các ước của một số là các sản phẩm có thể có trong số các yếu tố chính của số đó.

Nhưng nó cũng được chỉ ra rằng các ước của 8 là tất cả các số nguyên đó, sao cho khi chia 8 cho chúng, phần còn lại của phép chia bằng 0.

Định nghĩa cuối cùng nói về các số nguyên một cách tổng quát, không chỉ các số nguyên dương. Do đó, cũng cần thêm các số nguyên âm chia cho 8.

Các số nguyên âm chia 8 giống như các số nguyên được tìm thấy ở trên, với sự khác biệt là dấu sẽ âm. Nghĩa là, bạn phải thêm -1, -2, -4 và -8.

Với kết quả trên, người ta kết luận rằng tất cả các ước của 8 là: {± 1, ± 2, ± 4, ± 8}.

Quan sát

Định nghĩa về ước của một số chỉ giới hạn ở số nguyên. Mặt khác, cũng có thể nói rằng 1/2 chia cho 8, vì khi chia từ 1/2 đến 8 (8 ÷ 1/2), chúng ta thu được 16, là một số nguyên.

Phương pháp được trình bày trong bài viết này để tìm các ước của số 8 có thể được áp dụng cho bất kỳ số nào.