Lĩnh vực nghiên cứu đạo đức là gì?

Lĩnh vực nghiên cứu về đạo đức là hành động và giá trị của các tình huống cá nhân phải đối mặt mà kết quả có thể ảnh hưởng đến nhiều cấp độ khác.

Đạo đức liên quan chặt chẽ đến đạo đức, mặc dù có những tác giả tìm cách vẽ ra một sự tách biệt tốt hơn giữa hai điều này.

Nghiên cứu về đạo đức tìm cách trả lời, trong số những điều khác, cho câu hỏi: Điều gì đúng hay sai khi đối mặt với hoàn cảnh cụ thể? Hình thức lý tưởng của cuộc sống, về mọi mặt, đối với con người là gì?

Đạo đức không nên bị nhầm lẫn với hành vi phù hợp với các quy ước xã hội, luật pháp và niềm tin áp đặt trong không gian mà cá nhân phát triển.

Đạo đức liên quan đến các nguyên tắc cá nhân và cá tính của một cá nhân và sau đó đối mặt với họ với các quyết định mà họ đưa ra, và hậu quả có thể phát sinh từ họ.

Các nghiên cứu về đạo đức đã được chia thành ba nhánh chính, một số có ảnh hưởng lớn hơn đến từng ngày của cá nhân trong xã hội; những người khác nhằm mục đích phản ánh triết học là chủ yếu.

Đó là siêu hình, đạo đức chuẩn tắc và đạo đức ứng dụng; Theo cách tương tự, có một nhánh thứ tư được các nhà triết học công nhận nhưng ít có sự quyết đoán trong nghiên cứu của họ: đạo đức mô tả.

Các ngành đạo đức và lĩnh vực nghiên cứu của họ

Siêu âm

Metaethics là một nhánh tìm cách làm sáng tỏ và giải thích bản chất, sự phân bổ và tính chất của đạo đức trong các hành động, tuyên bố và phán đoán do con người ban hành.

Metaethics không tập trung vào việc tìm kiếm câu trả lời hoặc biện minh cho hành động của con người trong một số tình huống nhất định, nhưng tìm cách làm rõ các khái niệm vượt trội và nhiều điều mơ hồ hơn.

Các khái niệm như những gì là tốt; ý nghĩa của các điều khoản đúng hay sai; bản chất của đạo đức là gì và những phán đoán xuất phát từ nó; làm thế nào một số quyết định có thể được bảo vệ hơn những người khác.

Đây là những loại câu hỏi được đặt ra trong lĩnh vực meta. Nếu nó được quan sát theo thứ tự dọc, metaethics sẽ giải quyết các vấn đề trong mặt phẳng cao hơn, vô hình trong các tình huống cụ thể, nhưng có khả năng điều chỉnh chúng một khi bạn có một khái niệm rõ ràng từ đó có nhiều khái niệm khác.

Đạo đức chuẩn mực

Đó là tập trung vào hành động; trong làm thế nào Nó tìm cách thiết lập các tham số nhất định, mặc dù không cứng nhắc, vì không có cách nào mà các định đề triết học có khả năng kiểm soát hành vi của con người.

Đạo đức chuẩn tắc tìm cách đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi phát sinh khi đối mặt với câu hỏi về cách hành động, nói về mặt đạo đức.

Chi nhánh này có thể xác định các tiêu chuẩn nhất định về điều gì đúng và điều gì không và không giống như siêu thực, có thể có giá trị thực tế hơn nhiều, có thể được minh họa bằng các tình huống thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng ra quyết định của từng cá nhân và hành động.

Đạo đức chuẩn mực chịu trách nhiệm xác định, theo cách thức quy định, tính đúng đắn hoặc không chính xác của niềm tin và hành vi nhất định trong tưởng tượng xã hội, là một phần của tìm kiếm tập trung vào việc thực hiện các hành vi có thể dẫn đến đời sống cá nhân và xã hội đến một trạng thái lý tưởng.

Nếu trên thế giới, một bộ phận của xã hội biện minh cho tội giết người trong những điều kiện nhất định (không nên coi đó là tội phạm tư pháp, mà là quyền lực và quyết định của một cá nhân để lấy mạng sống của người khác), bị xã hội khác từ chối, đạo đức chuẩn tắc sẽ chịu trách nhiệm xác định xem có đúng để con người duy trì niềm tin và thực hành đó hay không.

Đạo đức ứng dụng

Đạo đức ứng dụng chịu trách nhiệm phân tích các tình huống cụ thể trong một bối cảnh xác định, trong đó họ tham gia các hoạt động và văn phòng chơi xử lý các quy tắc riêng của họ và có thể khiến cá nhân bị xung đột nội bộ giữa những gì sai khiến đạo đức của họ và những gì có thể đúng trong lĩnh vực mà nó được áp dụng.

Chi nhánh này phần lớn bao gồm các hoạt động chuyên môn, trong đó họ đã phát triển các hướng dẫn đạo đức của riêng họ về hành động trong các tình huống cụ thể.

Trong các lĩnh vực đổi mới khoa học và nghiên cứu, ví dụ, đạo đức ứng dụng được nhận thức trong việc đưa ra các quyết định hợp lý có thể ảnh hưởng đến những sinh vật khác; nếu sự can thiệp của yếu tố này hoặc yếu tố đó, sẽ mang lại lợi ích lớn cho con người, sẽ không gây phản tác dụng cho động vật, vì đã trình bày một trường hợp.

Trong các lĩnh vực chuyên môn khác, chi nhánh này có một tầm quan trọng lớn, như trong trường hợp của y học. Các chuyên gia y tế được đào tạo theo một quy tắc đạo đức được thêm vào đạo đức của họ, nhưng điều này không miễn cho họ đối mặt với các tình huống có khả năng làm mất cân bằng vị trí cá nhân của họ.

Cách mà họ quyết định hành động có thể được liên kết mạnh mẽ với các định đề của đạo đức ứng dụng.

Các lĩnh vực chuyên môn khác có tầm quan trọng lớn đối với ý thức đạo đức, do sức mạnh của nó đối với một yếu tố ảnh hưởng đến toàn xã hội, trên toàn thế giới, là báo chí, về mặt xử lý và xử lý thông tin, có khả năng thao túng ồ ạt nếu có được sử dụng một cách vô đạo đức, vi phạm quy tắc đạo đức được thiết lập cho thực hành này.

Đạo đức mô tả

Đạo đức mô tả được coi là thứ tư trong số các nhánh nghiên cứu về đạo đức, mặc dù trong một số trường hợp, nó có thể không được đề cập do điều kiện nghiên cứu của nó có thể được coi là "không thực tế", vì nó tập trung vào việc định hình nhận thức rằng cá nhân trước các khái niệm nhất định, và không tìm cách xác định các mô hình hành động hoặc suy nghĩ.

Chi nhánh này tập trung chủ yếu vào việc làm sáng tỏ những gì cá nhân hiểu về đạo đức và tất cả các khái niệm xung quanh nó.

Theo cách này, nó hoạt động như một cuộc điều tra thực nghiệm về thái độ cá nhân hoặc nhóm của con người. So với các ngành khác, nó được coi là có tính cách quan sát và phản xạ rộng.