10 đặc điểm của sóng

Các sóng được đặc trưng bởi các chuyển động định kỳ và liên tục. Nhờ điều này, việc mô tả chính xác hành vi của các hiện tượng như sự rung động của hạt hoặc cơ thể là có thể.

Các sóng được định nghĩa là sự lan truyền của sự xáo trộn của một tài sản (từ trường, điện, áp suất, v.v.), thông qua một môi trường có thể là không khí, nước hoặc thậm chí là chân không, nơi thực hiện vận chuyển năng lượng hơn cả vật chất

Độ lớn vật lý được truyền có thể được biểu diễn dưới dạng hàm của vị trí hoặc thời gian. Liên quan đến sóng vật chất, điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng cần phải truyền qua môi trường đàn hồi, vì điều này có thể biến dạng và phục hồi khi sóng truyền qua.

Đặc điểm chính của sóng

Sau khi nghiên cứu và phân tích các sóng theo chiều sâu, người ta đã kết luận rằng chúng có các yếu tố nhất định cho phép các nhà khoa học khám phá các đặc tính mới của chúng hiện nay.

Biên độ

Biên độ là khoảng cách tối đa hoặc độ giãn dài của sóng tính toán theo chiều dọc. Nó cũng có thể được định nghĩa là sự dịch chuyển của sóng từ điểm cân bằng đến thung lũng.

Chu kỳ

Chu kỳ của sóng bao gồm đường dẫn hoặc dao động, từ nút nơi đường dẫn đỉnh bắt đầu, đến nút nơi đường dẫn thung lũng bắt đầu.

Huy hiệu

Đỉnh của sóng được định nghĩa là phần cao nhất của sóng hoặc điểm bão hòa cực đại của sóng so với vị trí cân bằng.

Độ giãn dài

Độ giãn dài của sóng được định nghĩa là khoảng cách hoặc độ dịch chuyển vuông góc được thực hiện giữa vị trí cân bằng của sóng và vị trí của sóng trong một thời gian nhất định.

Tần suất

Tần số của sóng là số lượng sóng xảy ra trong một đơn vị thời gian cụ thể, trong đó các sóng này tiến một khoảng cách bằng (Hz = chu kỳ / s). Đó là, đó là sự lặp lại của sóng trong một thời gian nhất định.

Bước sóng

Độ dài của sóng được định nghĩa là khoảng cách giữa hai thung lũng hoặc hai đỉnh. Độ dài của sóng cũng được định nghĩa là khoảng cách tối thiểu giữa hai hạt rung động có cùng kích thước và cùng độ giãn dài hoặc khoảng cách tại mọi thời điểm.

Độ lớn này có thể được biểu thị bằng mét (m), km (km) hoặc theo bất kỳ đơn vị chiều dài nào khác được chấp nhận trên phạm vi quốc tế.

Nút

Nút của sóng được định nghĩa là điểm mà sóng vượt qua đường hoặc điểm cân bằng.

Thời gian

Chu kỳ của sóng được định nghĩa là thời gian trôi qua trong khi tạo ra một sóng hoàn chỉnh hoặc thời gian trong đó một hạt đạt được sự rung động hoàn toàn cho lần tiếp theo.

Thung lũng

Thung lũng của sóng được định nghĩa là phần thấp nhất của sóng liên quan đến vị trí cân bằng của nó.

Tốc độ lan truyền

Tốc độ lan truyền của sóng được định nghĩa là không gian mà sóng truyền đi trong một thời gian nhất định.