Các quy tắc cho là gì?

Các quy tắc là một loạt các quy định được thiết lập là tuân thủ bắt buộc đối với hoạt động của một tổ chức hoặc một nhóm xã hội.

Bất kể mức độ mà chúng được thiết lập, các quy tắc là một cách để đảm bảo trật tự trong nhóm nơi chúng cai trị. Để có hiệu lực, các quy tắc là bắt buộc đối với tất cả các thành viên của không gian nơi họ áp dụng.

Các lĩnh vực trong đó các quy tắc được thiết lập phạm vi từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Từ nhà, cha mẹ cho con một loạt các quy định nhằm mục đích phát triển giá trị và tạo thói quen trách nhiệm. Trong trường cũng có những quy tắc phải được đáp ứng bởi các sinh viên.

Sau đó, trong khu vực lao động, các quy tắc cũng có mặt, và họ được tham gia trách nhiệm trong việc hoàn thành công việc. Những người có phạm vi lớn hơn là những người được ban hành bởi các chính phủ có phạm vi khác nhau.

Ở cấp địa phương, pháp lệnh thường được phê duyệt, trong khi ở cấp quốc gia có luật, nghị định và bản án thiết lập quy tắc.

Thông thường người ta thường khẳng định rằng sự cai trị tối đa của Nhà nước là Hiến pháp, nơi thiết lập các quyền cơ bản của công dân, cũng như hoạt động của các thể chế Nhà nước.

Sử dụng và lý do cho các quy tắc

Mục đích của các quy tắc chủ yếu tập trung vào phúc lợi tập thể. Người ta suy ra rằng với chức năng chính xác của các quy tắc, nhóm mà nó được áp dụng có thể cùng tồn tại trong hòa bình. Trong trường hợp của các quốc gia, việc sử dụng luật pháp và các quy định cấu thành luật pháp.

Giữ trật tự

Khi chơi, bất kể cấp độ, có những quy tắc phải được tuân theo chữ cái. Điều này được thực hiện để duy trì trật tự trong suốt trò chơi, đảm bảo quyền lợi tương tự cho tất cả người chơi.

Ví dụ này có thể được áp dụng trong bất kỳ lĩnh vực nào, bởi vì để một xã hội hoạt động, đòi hỏi phải có sự vô chính phủ và trật tự được duy trì trong mọi khía cạnh, thông qua việc tuân thủ luật pháp.

Theo cách này, các xung đột được tránh vì chúng không có một tiêu chí thống nhất về một chủ đề liên quan đến một nhóm xã hội nhất định.

Đảm bảo quyền cá nhân

Bộ tiêu chuẩn ở cấp độ cao nhất tồn tại trên hành tinh là Tuyên ngôn Nhân quyền, được ký năm 1948 tại Paris, Pháp.

Trong tuyên bố này, các quyền cơ bản vốn có của loài người được thiết lập trong ba mươi điều. Thật dễ dàng để thấy bất kỳ quy định nào nhằm đảm bảo quyền lợi cá nhân của mỗi người, bảo vệ họ khỏi mọi loại tấn công hoặc phân biệt đối xử mà họ có thể là nạn nhân.

Các quyền được thiết lập bởi bất kỳ quy định nào đều được thực hiện và phải luôn luôn tiến bộ và không thoái bộ.

Việc bảo vệ phẩm giá con người là trên bất kỳ tình huống nào khác, và là một khuôn khổ trong đó bất kỳ quy tắc được thiết lập nào cũng phải được bảo vệ.

Bảo vệ quyền của người khác và các nhóm

Theo cùng một cách mà nhân quyền được áp dụng riêng lẻ, nó cũng được thực hiện ở cấp độ tập thể. Không ai có thể ngăn chặn việc thực hiện quyền đối với người khác.

Vì lý do đó, bất kỳ quy tắc nào cũng phải hình dung được sự đảm bảo về việc thực hiện các quyền của toàn bộ nhóm, mà không tạo ra xung đột cho sự cùng tồn tại giữa các quyền của những người thuộc về nó.

Một trong những lý do để thiết lập các quy tắc là nội dung của nó nên cố gắng bao gồm càng nhiều dân số càng tốt, để có sự đồng thuận cho phép nó hoạt động và được thực hiện.

Duy trì các tổ chức giải quyết xung đột

Mặc dù các quy tắc được thực hiện để ngăn chặn số lượng xung đột lớn nhất, nhưng chúng sẽ luôn phát sinh. Đó là lý do tại sao các quy định tương tự thiết lập kênh nào nên được thực hiện để giải quyết các khác biệt được nêu ra.

Khi nói đến một cấp độ thấp hơn, chẳng hạn như nhà, luôn luôn các nhân vật cũ thường có nhiều quyền hơn để giải quyết xung đột.

Mặt khác, trong các quy định thành lập công ty hoặc tổ chức, các sinh vật được tạo ra một cách chính xác để giải quyết các xung đột phát sinh.

Tương tự như vậy, tại các quốc gia, Quyền tư pháp có khả năng giải quyết mọi xung đột pháp lý có thể phát sinh thông qua các vụ kiện hoặc kiện tụng.

Tạo khuôn khổ bình đẳng trước pháp luật

Bình đẳng trước pháp luật là một trong những chuẩn mực cơ bản của pháp luật. Điều này không có nghĩa là tất cả các cá nhân đều bình đẳng, nhưng mỗi người có nghĩa vụ giống nhau để tuân thủ luật pháp, cũng như hưởng các lợi ích của họ, hơn bất kỳ ai khác.

Đó là lý do tại sao nó khác nhau về trách nhiệm, bởi vì tất cả mọi người không có cùng thẩm quyền hoặc thứ bậc.

Tuy nhiên, việc tuân thủ bắt buộc là những gì tương đương với những người phải chịu sự chi phối của các quy định cụ thể.

Bất kỳ nỗ lực phân biệt hoặc phân biệt đối xử đều đi ngược lại điều này, đó là một trong những lý do chính để thiết lập các quy định.

Thiết lập hình phạt cho những người vi phạm chúng

Các quy định sẽ không luôn luôn được đáp ứng. Vì lý do đó, chính họ thiết lập các hình phạt và chế tài sẽ được áp dụng cho những người không tuân theo tiến trình của bài viết hoặc sự đồng thuận bằng lời nói.

Bất kỳ hình phạt nào được áp dụng phải hoàn toàn tôn trọng quyền con người và bất kỳ quyền nào khác mà người dân có được.

Không phải ai cũng có thể thiết lập các biện pháp trừng phạt. Các tổ chức hoặc người bảo lãnh để giữ các quy tắc và sự tuân thủ của họ trong xã hội, được trao quyền để thực thi quyền lực của họ chống lại những người có hành động vi phạm khuôn khổ pháp lý đã thiết lập.

Đề xuất thay đổi chúng

Không có luật nào là tốt nếu nó không có cơ chế để thay đổi. Ở nhà, khi một quy tắc không bao giờ được thực hiện, có lẽ là do nó không thích ứng với nhu cầu và lợi ích của các thành viên. Điều tương tự cũng xảy ra ở một đất nước.

Vì lý do này, trong các nền dân chủ, công dân bầu ra những người đại diện có thể đưa ra luật mới hoặc thay đổi luật hiện hành trước đó, để họ có thể được cập nhật và dự tính nhiều quyền hơn cho nhiều người hơn.