Kiến thức thần thoại là gì?

Kiến thức thần thoại là khoa của con người để hiểu, hoặc cố gắng đưa ra câu trả lời cho những mối quan tâm nhất định của con người và tinh thần không có nền tảng dựa trên khoa học hoặc các quá trình kiểm chứng khoa học.

Loại kiến ​​thức này thường liên quan đến các yếu tố như thần thoại và tôn giáo.

Nó được sinh ra từ những tìm kiếm đầu tiên được thực hiện bởi con người để giải thích môi trường xung quanh anh ta, đôi khi quy kết quả tự nhiên cho các thực thể không tồn tại và điều đó hầu như không hình thành trong tâm trí của con người.

Kiến thức thần thoại đã được dựa trên, trong một thời gian dài, về sự mê tín, trong trường hợp không có hành lý trước đó có thể cung cấp lời giải thích.

Huyền thoại được sinh ra như một cách để đưa ra câu trả lời hoặc giải thích cho một số hiện tượng, nguồn gốc và hành vi của họ.

Các kiến ​​thức thần thoại nổi lên như một cơ chế để đưa ra một số trật tự cho vận mệnh của cộng đồng, khám phá nguyên nhân và hậu quả trên các khía cạnh khác nhau. Nó được coi là kiến ​​thức hạn chế, và với rất nhiều hành lý tình cảm.

Sau khi suy ngẫm về sự tồn tại của chính nó, con người bắt đầu gán cho mối quan tâm của họ và tất cả những điều đó vẫn không thể hiểu được trên thiên đàng; cho các vị thần và những sinh vật siêu đẳng sẽ nhường chỗ cho sự ra đời của thần thoại và tôn giáo.

Ngày nay, kiến ​​thức thần thoại vẫn còn là một phần của văn hóa của các dân tộc và xã hội, mặc dù không có cùng tầm quan trọng của năm qua.

Nó được bảo tồn để có một ý tưởng tốt hơn về những gì con người có thể tạo ra trong quá khứ, để tìm kiếm câu trả lời.

Có lẽ nó quan tâm đến bạn Tư tưởng thần thoại là gì?

Nguồn gốc của kiến ​​thức thần thoại

Tư tưởng hay kiến ​​thức hoang đường xuất hiện trong các cộng đồng người đầu tiên với tư cách là người hợp pháp hóa trật tự xã hội thời bấy giờ.

Việc áp đặt các chuẩn mực và quy trình để hoàn thành một số hoạt động nhất định cung cấp không gian cho các hình thức phân chia và phân cấp xã hội đầu tiên, để lại quyết định và tương lai của cộng đồng trong tay một số ít người.

Các kiến ​​thức thần thoại không được quy cho bất kỳ nhà tư tưởng hoặc tác giả nào đã phát triển các đặc điểm của nó; hơn nữa, nó được coi là hoàn toàn ẩn danh và trước những biểu hiện đầu tiên của tư tưởng duy lý đã đăng ký, sẽ phát sinh trong nhiều thế kỷ sau đó.

Mặc dù vậy, nó là một tiền lệ cần thiết để đảm bảo tính liên tục của con người như một thực thể xã hội.

Trong quá trình tìm kiếm câu trả lời, kiến ​​thức thần thoại được đặc trưng bởi đã vượt ra ngoài hiện tại và có thể sờ thấy trong tự nhiên; các hiện tượng diễn ra bởi vì các lực lượng siêu nhiên và không thể nhận ra làm cho chúng có thể.

Điều này làm nổi bật tính chất không thể nghi ngờ của kiến ​​thức thần thoại, vì không ai có thể bác bỏ những gì đã được đề xuất cho đến nay.

Sự tách biệt tồn tại giữa các cộng đồng đầu tiên của con người và sự cô lập có thể được coi là một cộng đồng khác, cho phép tư tưởng thần thoại bắt nguồn từ mỗi cộng đồng theo một cách khác nhau.

Cụ thể, nó nhường chỗ cho niềm tin và cân nhắc cụ thể về các hiện tượng cụ thể, có thể khác nhau giữa mỗi cộng đồng trên toàn thế giới.

Theo cách này, những biểu hiện thần thoại và thần học đầu tiên đã ra đời, sau này sẽ có tầm quan trọng lớn đối với cuộc sống trong xã hội và đối với lịch sử văn hóa của mỗi người; đạt đến hiện tại cho đến khi hiện đại.

Đặc điểm của kiến ​​thức thần thoại

Các kiến ​​thức thần thoại được đặc trưng bằng cách tìm cách giải thích, nhấn mạnh vào dân tộc học, tìm kiếm nguyên nhân cho một hậu quả và ngược lại. Tính thực tiễn của các quy trình của nó là rất quan trọng cho sự hình thành và củng cố các quy trình xã hội.

Được coi là khởi đầu của tư tưởng thần học hay tôn giáo, và bởi vì những biểu hiện nhất định chỉ phù hợp với sự quy kết nguyên nhân cho các lực lượng siêu nhiên và siêu nhiên, nên kiến ​​thức thần thoại có một số điều giáo điều trong các quá trình của nó.

Sự mê tín và tôn giáo gắn liền với chủ nghĩa giáo điều, và việc áp đặt một số hành vi nhất định trở nên hữu hình.

Phép thuật cũng có mặt trong kiến ​​thức thần thoại. Có một cái gì đó tuyệt vời về những điều người đàn ông đang khám phá khi anh ta tìm lời giải thích của mình.

Điều này khiến anh ta thể hiện một số điều vượt quá điều kiện bình thường của mình, và điều đó cũng sẽ xác định nhận thức văn hóa sẽ phát triển theo thời gian trong cộng đồng nhà.

Mặc dù đơn giản là một dạng kiến ​​thức, kiến ​​thức thần thoại đã mang lại cho cộng đồng và xã hội đang phát triển ý thức tốt hơn về sự tồn tại của họ cũng như tính cách và chức năng của họ như những sinh vật xã hội, những phẩm chất chính trong số họ, và chống lại môi trường, nên được khai thác đến mức tối đa

Có lẽ, nếu chúng ta không trải qua quá trình tò mò và khám phá như được thể hiện bởi kiến ​​thức thần thoại, chúng ta sẽ không thực hiện những bước đầu tiên hướng tới những gì sẽ được suy nghĩ và kiến ​​thức hợp lý, và sự tiến hóa của chúng ta như một loài văn minh.

Kiến thức thần thoại trong hiện đại

Hiện nay, và trong xã hội toàn cầu hóa, kiến ​​thức thần thoại hoàn toàn bị vượt qua.

Ngay cả trong các nhóm xã hội và cộng đồng ít thích nghi với nhịp điệu của phần còn lại của thế giới, đã có một tư tưởng không lỗi thời, cho phép khả năng thích nghi tốt hơn với môi trường.

Những mối quan tâm chính của con người đã được trả lời, và những vấn đề mới nảy sinh khi những người khác phản ứng, luôn thích nghi với nhịp điệu của hiện tại.

Những người liên quan đến nhận thức của chúng ta và những bản năng cơ bản nhất trước những gì xung quanh chúng ta; cho sự tồn tại và hoạt động của chúng ta như những sinh vật và khả năng sống sót của chúng ta, đã được trả lời, và thậm chí sau đó, sự phát triển của chúng không dừng lại.

Tuy nhiên, những sáng tạo xã hội và văn hóa được sinh ra trong quá trình phát triển tư tưởng và kiến ​​thức thần thoại đã thấm vào lịch sử của các nền văn hóa.

Điều này được thể hiện trong cách họ thích nghi với sự tồn tại của họ, nền tảng tuyệt vời nhưng đại diện của họ, hình ảnh và biểu tượng của họ, cũng như thực tiễn và mê tín của họ, với xã hội hiện tại của họ.

Khi ăn sâu như vẻ ngoài của chúng, những yếu tố này đã tìm được đường đi qua các quá trình toàn cầu hóa; không chỉ để cung cấp một khái niệm tốt hơn về bản sắc của riêng họ, mà còn để mở rộng biên giới.

Những hình ảnh từng là đại diện của một cộng đồng, và sự tồn tại hay tôn kính đã xác định tiến trình mà nó đang hướng tới vận mệnh của nó, giờ đây có thể được tiếp cận, nghiên cứu, nghiên cứu và phản ánh bởi một số lượng lớn quan điểm văn hóa.