10 đặc điểm hàng đầu của đạo đức

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của đạo đức là nó là một yếu tố cơ bản cho sự phát triển của một xã hội hài hòa, công bằng và hạnh phúc. Đạo đức có thể được xác định từ hai quan điểm.

Một mặt, nó tương ứng với hệ thống các nguyên tắc đạo đức mà các cá nhân tạo nên một xã hội cụ thể dựa trên hành động của họ.

Mặt khác, đạo đức là về nghiên cứu các tiêu chuẩn đạo đức, tìm cách phát triển chúng và tạo ra nền tảng vững chắc, để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn này sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi các yếu tố hợp lý.

Một số người sử dụng các thuật ngữ "đạo đức" và đạo đức "thay thế cho nhau, mang lại cho chúng cùng một ý nghĩa.

Mặc dù điều này được chấp nhận rộng rãi, nhưng người ta cũng nói rằng đạo đức phải liên quan đến các nguyên tắc và giá trị cá nhân, trong khi đạo đức được coi là một quan niệm chung và tập thể hơn về các khái niệm thiện và ác.

Các tiêu chuẩn dựa trên đạo đức được đặc trưng bởi dựa trên lý trí và mối quan tâm chính của chúng là tạo ra nhận thức ở các cá nhân.

Vì vậy, từ bối cảnh của chính họ, mọi người có thể phát triển các hành động dựa trên đạo đức và khuyến khích loại hành động này trong tất cả các lĩnh vực của xã hội, bao gồm các tổ chức nhà nước và phạm vi tư nhân.

1- Xác định điều gì đúng và sai

Tất cả các nguyên tắc dựa trên đạo đức đều có ý định tạo ra một loại hướng dẫn, thông qua đó để thiết lập những hành vi đúng và những hành vi không chính xác.

Đạo đức không có ý định đưa ra câu trả lời hoàn toàn chính xác cho các tình huống cụ thể, nhưng nó tìm cách trở thành một bối cảnh cho phép người ta nhận ra, với sự hợp lý hơn, hành động tốt và xấu, theo sự lành mạnh mà nó tạo ra trong các cá nhân và xã hội.

2- Nó phải làm với hàng xóm

Các nguyên tắc đạo đức gắn liền với khả năng cùng tồn tại hòa bình và với sự thừa nhận của người khác; do đó, chúng là những hướng dẫn mà qua đó người khác được xem xét và mục đích là tạo ra một môi trường hạnh phúc và công bằng.

Mối quan tâm này đối với người khác vượt ra ngoài lợi ích của chính mình, và tập trung vào cả cá nhân và xã hội.

Đạo đức là về việc xác định các hành động mà các cá nhân phải thực hiện để tạo ra một môi trường hài hòa và tôn trọng, và điều này phải làm trực tiếp với quyền và trách nhiệm của mỗi người.

Là một hệ thống đạo đức tìm cách nhận ra người khác, quyền và nghĩa vụ là các khía cạnh cơ bản, cho rằng họ cung cấp một cơ sở dựa trên những hướng dẫn hợp lý để tạo ra một môi trường công bằng.

4- Nó cho phép giải quyết xung đột

Vì đạo đức có thể được coi là một hệ thống các nguyên tắc đạo đức, nó có thể đóng vai trò là nền tảng để tìm ra điểm chung giữa con người hoặc xã hội trong xung đột.

Đạo đức dựa trên các giá trị phổ quát, như khoan dung, tôn trọng, đoàn kết hoặc hòa bình, trong số những nguyên tắc khác, và dựa trên các nguyên tắc này, dễ dàng tìm thấy sự đồng thuận giữa các yếu tố trong xung đột.

5- Không đưa ra kết luận, nhưng lựa chọn quyết định

Các nguyên tắc đạo đức không tuyệt đối. Có những tình huống dễ xác định đó là những yếu tố dẫn đến một hành động tốt, nhưng có nhiều tình huống khác có độ phân giải phức tạp hơn.

Đạo đức cung cấp một nền tảng của các giá trị cho phép tranh luận về những gì thuận tiện nhất trong một tình huống cụ thể, nhưng không đưa ra một sự thật tuyệt đối, nói chung, nói chung, không chỉ có một sự thật.

6- Nó không liên quan đến cảm xúc

Điều thường xảy ra là, trong các tình huống thỏa hiệp hoặc có tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của mọi người, họ bị cuốn theo cảm xúc và cảm xúc, và hành động này sẽ không nhất thiết đảm bảo một giải pháp đạo đức cho tình huống được đề cập.

Đạo đức trở thành một hệ thống thông qua đó có thể tránh các hành động dựa trên sự bất hợp lý. Chúng tôi cố gắng quan sát tất cả các sự kiện từ quan điểm và tính đến những gì thuận tiện nhất cho xã hội.

7- Nó không dựa trên tôn giáo

Nhiều tôn giáo dựa trên giới luật về khía cạnh đạo đức, nhưng đạo đức đi xa hơn, bởi vì nó áp dụng cho cả người tôn giáo và người vô thần.

Những gì nó tìm kiếm là tạo ra nhận thức ở các cá nhân, để họ có thể đưa ra quyết định dựa trên việc tạo ra phúc lợi cá nhân và những người khác.

8- Nó khác với luật

Luật đề cập đến một tập hợp các quy định được thiết lập phù hợp với lợi ích của một quốc gia, và điều đó ngụ ý một hình phạt cho những người không tuân thủ.

Thay vào đó, đạo đức dựa trên các nguyên tắc đạo đức được dự kiến ​​sẽ hướng dẫn hành động của các cá nhân và xã hội.

Luật pháp dự kiến ​​sẽ dựa trên giới luật đạo đức, nhưng đạo đức không được quy định bởi luật pháp. Trong một số trường hợp, luật pháp đã được tách ra khỏi đạo đức, đáp ứng lợi ích cá nhân để gây bất lợi cho hạnh phúc của người khác.

9- Nó không được định nghĩa bởi xã hội

Đạo đức cũng không được định nghĩa bởi các xã hội. Người ta hy vọng rằng các nguyên tắc đạo đức được xã hội chấp nhận; trong thực tế, hầu hết là (như trung thực, tin tưởng, tôn trọng, trong số những người khác).

Tuy nhiên, đã có những xã hội mà các hành động được xã hội chấp nhận di chuyển ra khỏi đạo đức phổ quát.

Tại một số thời điểm, một số hành động nhất định như nô lệ, tra tấn, bạo lực và đàn áp, trong số những người khác, đã được chấp nhận; và được xã hội coi là hành vi đạo đức.

10- Nó đang được xem xét liên tục

Đạo đức, thay vì là một khái niệm tĩnh, phải được sửa đổi liên tục, bởi vì các xã hội tương tự là các tiêu chuẩn năng động và đạo đức có thể được chuyển đổi hoặc cần phải được xác nhận lại.

Điều quan trọng là đạo đức duy trì nền tảng vững chắc và vững chắc để có thể thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình là đảm bảo lợi ích lớn nhất cho mọi người.

Có lẽ bạn quan tâm đến Thuyết tương đối đạo đức: Đặc điểm, loại hình và phê bình.